Dokument bez tytułu


 

Colway International S.A.
ul. Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo
+48 58 572 62 02
office@colwayinternational.com

VAT: 5272731683
REGON: 360987881
KRS: 0000547402
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoObecna struktura akcjonariatu Colway International S.A.

Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Jarosław Zych - 90% - 90.000 zł
Daria Wasiluk - 10% - 10.000 zł 

Wymagane wkłady na kapitał zakładowy zostały wniesione w całości.

Skład Zarządu:
Daria Wasiluk - Prezes Zarządu
Jarosław Zych - Członek Zarządu 

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej
Ryszard Armanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Nikita Zych - członek RN
Tomasz Wasiluk - członek RN


Komunikaty:

     
 
Dematerializacja akcji

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.
Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.


Rozwiń
Zwiń
 

     
 
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY COLWAY INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Koleczkowie, KRS nr 0000547402

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) zwołuje się w dniu 22.06.2020 r. w siedzibie Spółki, Koleczkowo ul. Hippiczna 2, godz. 12.00
 2. Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1;
 3. Zgodnie ze Statutem spółki oraz przepisami k.s.h. informuje się o obowiązujących procedurach dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu:
  a) każdy akcjonariusz ma prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
  b) każdy akcjonariusz ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  c) każdy akcjonariusz ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
  d) prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.
  e) wyklucza się możliwość uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  f) wyklucza się możliwość głosowania na piśmie;
 4. nie stosuje się rejestracji uczestnictwa w WZA, o którym mowa w art. 4061 k.s.h;
 5. prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki;
 6. osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał przed terminem walnego zgromadzenia w biurze w Gdyni, Spokojna 22;
 7. informacje dotyczące WZA zostaną udostępnione na stronie www.colwayinternational.com.
 8. Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać w terminie na 7 dni przed WZA.

Rozwiń
Zwiń